Вправи на розвиток уваги

1. Безперервне споглядання. Зручна вiльна поза. Протягом 1-5 хвилин концентрувати увагу на якомусь предметовi (олiвцi, пальцi, крапцi на дошцi). Моргати скiльки хочеться, основне погляд повинен лишатися на предметi.

Концентрувати увагу можна i на звуках, наприклад, звуках дощу, вулицi.

2. Ритмiчне споглядання. Вибираємо якийсь предмет. Увага! Дивимося. Спокiйний вдих… спокiйний видих, заплющуємо очi, стираємо образ. На вдиху знову розплющуємо очi — дивимося.

3. Споглядання за допомогою думки. Безперервно або ритмiчно споглядаємо якийсь предмет протягом 3-4 хвилин. Потiм на 3 — 4 хвилини заплющуємо очi i порiвнюємо мислительну «фотографiю» з реальним предметом.

4. Пальцi. Сiсти зручно, переплетенi пальцi покласти на колiна, залишив великi пальцi вiльними, якi крутимо один навколо iншого з постiйною швидкiстю i в одному напрямку, стежачи за тим, щоб вони не торкалися один одного. Зосередити увагу на цьому русi. За командою «Стоп!» — зупинити рух.

5. Фокусування. Сiсти в зручну позу. Очi можуть бути заплющенi й розплющенi. На команду ведучого «Тiло! » — учасники зосереджують увагу на своїму тiлi, на команду «Права рука! » на правiй руцi, потiм iде команда — «Кисть! » — зосередження на кистi; команда «Пальцi! » — зосередження на пальцях.

6. Селектор. Один студент грає роль «приймача», 5-6 студентiв грають роль «передавача» i зайнятi тим, що кожний рахує вголос вiд рiзних чисел i в рiзних напрямках. «Приймач» тримає в руках жезл i мовчки слухає. Вiн повинен по черзi настроїтися на кожний «передавач». Якщо йому погано чути, вiн може жезлом заставити «передавач» голоснiше говорити, а потiм «зменшити голос».

7. Кульгава мавпа. Сiсти в зручну позу i на команду «Почали!» виконати наступну вправу. Виконувати її до команди «Стоп! ». Якщо хтось не може її виконати, то плескає в долонi.

Команда носить такий характер: «Почали! Не думайте про кульгаву мавпу… Стоп!» або «Почали! Не думайте про яскраво зелений абажур лампи… Стоп! ».

8. Перевiр себе. Студентам дається математичний приклад, наприклад, (38*12 — 238):2 (вiдповiдь 109) i одночасно читається оповiдання. Завдання дається пiсля виконання вправи, а саме дати результат обчислення i переказати оповiдання.

9. Чергова буква. Студенти стають у коло. Ведучий проказує алфавiт. Називаючи букву, вказує на студента, який повинен швидко сказати слово, яке починається на дану букву. Якщо швидко не скаже, то виходить з гри.

10. Не зiб’юсь. Завдання: 5-6 чоловiк по колу рахують до 30 iз умовою: замiсть цифр 3, числа, яке дiлиться на три або в яке входить цифра 3, говорять: «Не зiб’юсь! ».

11. Три слова. Дається слово, яке складається з трьох-чотирьох букв (наприклад, слон, нога, кiт, лак). Завдання: на кожну букву слова придумати по три рiзнi слова.

В дану групу входять також вправи, якi вчать студентiв концентрувати на собi увагу дiтей чи дорослих, бути iнiцiатором у спiлкуванннi.

1. Увiйдiть в уявний клас i сконцентруйте на собi увагу за допомогою вербальних i невербальних засобiв (жесту, мiмiки, паузи, при допомозi рухово-знакового варiанту: проходження по класу, розвiшування наочностi) i змiшаного способу. Запропонуйте педагогiчну ситуацiю i обгрунтуйте спосiб концентрацiї на собi уваги.

2. Управлiння iнiцiативою. Двоє студентiв розiгрують ситуацiю розмови мiж учителем i матiр’ю учня, який у неї навчається. Активним учасником, тобто лiдером контакту є мати, вчителька є пасивним учасником: пiдтакує, iнколи кидає реплiки. Завдання: «вчитель» має перехопити iнiцiативу в свої руки. Це вдається не вiдразу, оскiльки «мати» буде прагнути утримати iнiцiативу у своїх руках.

СПОСТЕРЕЖЛИВIСТЬ — це основа уваги i як важлива риса педагога полягає у постiйнiй спрямованостi свого сприймання учнiв, учнiвського колективу, стосункiв мiж дiтьми, впливу суспiльних i природних явищ на класний колектив.

Вправи на визначення рiвня спостережливостi студентiв

1. «Що справа? » Заплющити очi i перечислити, що знаходиться справа вiд вас.

2. Прочитати iншого. Описати, з яким настроєм прийшов ваш одногрупець на заняття.

3. «Скульптор». До дошки викликається 6-7 студентiв: один з яких «скульптуром», iншi «скульптурою». «Скульптор» стоїть спиною до «скульптури». На сигнал «один» студенти, що входять у «скульптуру», приймають певну позу i мiмiчний вираз, на сигнал «два» — «скульптор» обертається i 3 хвилини дивиться на «скульптуру», на сигнал «три» обертається назад, на сигнал «чотири» студенти у «скульптурi» мiняють деякi деталi, на сигнал «п’ять» «скульптор» знову обертається i називає змiни.

4. Шикування. За командою всi студенти шикуються за ростом або за кольором волосся.

5. Завдання: прочитати вголос вiрш (оповiдання) i сказати хто iз студентiв групи був неуважний.

ЧИ УМІЄТЕ ВИ СЛУХАТИ СПІВБЕСІДНИКА?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *