Загальні підходи до класифікацій особистісно зорієнтованих технологій

Технологія в загальному розумінні цього слова — наука про майстерність, про те, як краще досягти бажаного результату.

Педагогічна технологія — це науково обгрунтована системна модель діяльності вчителя, яка містить опис алгоритму його дій у розв’язанні певної навчально-виховної проблеми [9, с.16].

Особистісно зорієнтовані педагогічні технології описують процес спільної діяльності вчителя й учнів, який забезпечує умови для розвитку і самооозвитку особистості з метою досягнення визначеного результату навчання та виховання. Застосування таких технологій у професійній діяльності допоможе вчителеві успішніше розв’язувати педагогічні задачі, зробить навчання й виховання більш прогнозованими й керованими процесами.

Педагогами сформульовано головні вимоги до особистісно зорієнтованих технологій:

— навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчання;

— виклад знань у підручнику (вчителем) повинен бути спрямований не тільки на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а також на постійне перетворення набутого суб’єктного досвіду кожного учня;

— у процесі навчання необхідне постійне узгодження суб’єктного досвіду учнів із науковим змістом здобутих знань;

— активне стимулювання учня до самоцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

— конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу учневі вибирати його зміст, вид і форму при виконанні завдань, розв’язуванні задач тощо;

— виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується учень самостійно, стійко, продуктивно;

— необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, а й головним чином процесу учіння;

— освітній процес повинен забезпечувати побудову, реалізацію, рефлексію, оцінку учня як суб ‘єкта своєї діяльності [17, с.37-38] .

Усі висловлені вище положення спрямовують на реалізацію принципу суб’єктності освіти (учень— суб’єкт пізнання), а також на пошук тих педагогічних технологій, які сприятимуть особистісному розвиткові учня в ході навчально-пізнавальної діяльності, в освітньому процесі, у побудові його життєдіяльності.

Різними педагогами робляться спроби класифікувати сучасні технології.

В.Гузєєв виділяє універсальні, обмежені та специфічні технології,

І.Дичківськасистемні, модульні та локальнітехнології, Г.Ксензоватехнології пояснювально-ілюстративного навчання, особистісно зорієнтовані технології та технології розвивального навчання.

Г.Сазоненко до особистісно зорієнтованих технологій відносить технологію повного засвоєння знань (автори:Дж.Керролл, Б.Блум, М. Кларін), технологію різнорівневого навчання(автори: Дж.Керролл, Б.Блум, З.Калмикова), технологію колективого навчання (автори: А.Рівін, В. Дяченко) і технологію модульного навчання (автор П. Юцявічене) (15, с. 26-29].

Детально і, на нашу думку, найзручніше для подальшої характеристики, класифікує технології особистісного спрямування, які можна використати для модернізації традиційної навчально-виховної системи, В.С.Кукушин [ 5]:

1) Педагогічні технології на основі гуманізації і демократизації]
педагогічних стосунків:

— гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі;

— викладання літератури як людинознавства Є.І.Ільїна.

2) Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів:

— ігрові технології;

— проблемне навчання;

— використання опорних сигналів В.Ф.Шаталова;

— комунікативне навчання Є.І.Пассова.

3) Педагогічні технології на основі ефективності організації й управлінням процесом навчання:

— програмоване навчання;

— диференційоване навчання (Н.П.Гузик);

— індивідуальне навчання (І.Унт);

— перспективно-випереджувальне навчання (С.М. Лисенкова);

— групові форми роботи, колективний спосіб навчання (І.Д.Первін, В.К.Дяченко);

— комп’ютерні (інформаційні) технології;

4) Педагогічні технології на основі методичного вдосконалення і дидактичного реконструювання навчального матеріалу:

— укрупнення дидактичних одиниць (УДЄ) П.М.Єрднієва;

— технологія „діалог культур» В.С.Біблера і С.Ю.Курганова;

— технологія „Екологія і діалектика» Л.В.Тарасова;

— технологія реалізації теорії поетапного формування розумових дій М.Б.Воловича.

5) Природовідповідні технології, що використовують методи народної педагогіки, які спираються на природні процеси

розвитку дитини:

— навчання за Л.М.Толстим;

— виховання грамотності за А.М.Кушнірем;

— технологія М. Монтессорі.

6) Альтернативні технології:

— вальдорфська педагогіка;

— технологія вільної праці С.Френе;

— технологія імовірностей освіти А.М.Лобка та інші.

Загрузка…

7) Комплексні технології (авторські школи):

— школа самовизначення А.Н.Тубельського;

— школа для всіх Є.А.Ямбурга;

— школа М.П.Щетініна;

— школа-парк М.Балана;

— школа М.М Гузика;

— школа О.А.Захаренка;

— педагогіка життєтворчості:

— Український колеж ім. В.Сухомлинського;

— „Козацька республіка»та інші.

8) Технології виховного процесу:

— технологія педагогічної підтримки (О.Газман);

— технологія колективного творчого виховання (І.П.Іванов);

— технологія створення ситуації успіху (А.С.Бєлкін);

Література

1.Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-метод.посібник.- К.: ІЗМН, 1999.

2.Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: учебное пособие.- М.- Ростов н/Д: Творческий центр „Учитель», 1999.- С.391-400.

3.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2004. — с.31.

4.Зимняя И. Ключевые компєтенции — новая парадигма рєзультата образования // Высшее образованиє сєгодня. — 2003. -№5.

5.Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. — Ростов н/Д: „Феникс», 2003. — С.28-45.

6.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/ Под ред. Е.С.Полат. — М., Акадємия, 2000. — С.18.

7.Освітні технології /За ред. О.М.Пєхоти.- К.: А.К.С.,2002. — С.27-45.

8.Паламарчук В.Ф. Педагогічні інновації: міфи і реалії //Директор школи, гімназії, ліцею. -2002.- № 3.

9.Педагогічні технології: теорія та практика. Курс лекцій: Навчальний посібник /За ред проф. М.В.Гриньової. — Полтава: АСМІ, 2004. — 180 с.

10.Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навчальний посібник / За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пехоти. — К.: А.С.К., 2003. — С. 188-195.

11.Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. — К.: Видавн. Дім „Слово», 2004. — С. 110-116.

12.Подмазін С.І. Особистісно орієнтована освіта. Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. — 1997. — № 2.

13.Подмазін С.І. Особистісно орієнтовна освіта як особливий вид діяльності // Директор. — 2002. — №8.

14.Психологія і педагогіка життєтворчості /За ред. Л.В.Сохань, І.Г. Єрмакова, В.О.Тихоновича.-К.:ІЗМН, 1996. — С. 414-416.

15.Сазоненко Г. Типологія освітніх технологій // Відкритий урок. — 2005. — №19-20. — С 26-29.

16.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М., 1998.

17.Якиманская И.С. Личностно ориентированое обучение. — М., 1996.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *