ФОНЕТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

Граматика

ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, наголос, склад.

Фонологія – розділ фонетики, який вивчає соціальну функцію звуків.

Фонема – це одиниця, яка узагальнює реально існуючу множинність звуків. Це категорія мови як суспільного явища.

Звук – це матеріальний вияв фонеми: серце [с рце] x село [сеилóо] [е] x [еи]; фонема тільки одна, тобто /е/.

(Фонема–Морфема–Слово)

Графіка вивчає умовні знаки при передачі на письмі усного мовлення (букви, апостроф, знак наголосу, дефіс, крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки).

Орфографія – розділ мовознавства, що вивчає форми написання. Це система правил передачі звуків мови – слів і їх форм – на письмі.

Орфографія української мови базується переважно на фонетичному принципі правопису (як пишемо, так читаємо).

Орфоепія (від гр. orthos – правильний і epos – мова) вивчає норми літературної вимови (правильна вимова звуків).

Лексика і фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вживання, зв’язок з іншими словами.

Словотвір вивчає структуру слів і способи їх творення.

Морфологія вивчає будову слів, їх граматичні властивості (відмінки, числа, особи), поділ на частини мови.

Морфема – склад.

Синтаксис вивчає будову і граматичне значення словосполучень і речень.

Речення – синтаксична одиниця.

Пунктуація вивчає правила постановки розділових знаків.

Стилістика– поєднуюча ланка між засобами фонетичної стилістики, алітерації, асонанції, звуконаслідування, ритмічного членування,

Приклад алітерації «р»:

Рев та стóгне Дніпр ширóкий,

Сердитий вíтер завивá,

Додóлу в рби гне висóкі,

Горáми хвилю підіймá.


1. Фонетика як наука про фонетичну систему мови. Утворення звуків. Будова мовного апарату.

Будь-яка мовна одиниця (буква, слово, речення) передається через звукове вираження – матеріальну оболонку мови). Матеріальна звукова форма мови є об’єктом фонетики.

Фонетика (гр. phone «голос, голосовий звук», phonetikos «звуковий») – це розділ мовознавства, який досліджує звукову систему людської мови: вивчає звуковий склад мови, фізіологічні умови творення звуків, акустичні властивості звуків, класифікацію, різні зміни та чергування, роль звуків в передачі людської думки.

Об’єктом вивчення фонетики є не тільки окремо взяті звуки, а й закономірності їх поєднання (сполучуваність), фонетичні процеси (вплив позиції звука у слові та сусід­ства інших звуків на його звучання), природа й структура складу, а також наголос та інтонація.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *